Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

2.15. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для слюсарів з ремонту газового обладнання

2.15.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для працівників за професією «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування»

№ теми Короткий зміст тем навчання Години Заняття проводить
1 Законодавство про охорону праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
3 Організація роботи з питань охорони праці під час виконання робіт з ремонту газового обладнання 1 Начальник відділу ОП
4 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 0,5 Начальник відділу ОП
5 Вимоги безпеки під час обслуговування газового обладнання 6 Поточняк П.М.
6 Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт 4 Інженер з ЦО
7 Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 0,5 Начальник відділу ОП
8 Гігіена праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 1 Начальник відділу ОП
9 Електробезпека. 1 Гол. енергетик
10 Дії слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Інженер з ЦО
11 Надання першої допомоги при нещасних випадках 1 Старша медсестра
Усього 17

2.15.2. Організація роботи з питань охорони праці під час виконання робіт з ремонту газового обладнання

2.15.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції слюсаря з експлуатації з ремонту газового устаткування.

Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки персоналу котельні. Робоче місце слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування. Що повинен знати та вміти слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування. Обов’язки, права та відповідальність слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування. Обов’язки слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.15.2.2 Утримання території та виробничих приміщень

Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки на території котельні та ГРП. Плакати та знаки безпеки на вході до приміщення котельні, на вході до ГРП, по периметру загорожі, на газопроводах.

2.15.2.4 Забезпечення пожежної безпеки в котельні

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.

Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв’язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання. Система контролю загазованості.

Основні причини пожеж в котельних та заходи щодо їх попередження.

Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування газового обладнання.

2.15.2.5 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.

2.15.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування

2.15.3.1. Загальні відомості про міжгалузеві правила

 • ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 • ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
  ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов.

2.15.3.2. Загальні відомості про галузеві правила та інструкції

 • СТП 320.30019801.033-2000 Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів.
 • СТП 320.30019801.018-2000 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів.
 • Правила безпеки і систем газопостачання України
 • Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води.
 • ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрій-них котлів.
 • Функціональні обов’язки слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування.

2.15.3.3. Загальні відомості про стандарти
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 • ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
 • ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.
 • ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования
 • ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
 • ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
 • ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности.
 • ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
 • ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.
 • ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности.
 • ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.
 • ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
 • ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
 • ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
 • ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
 • ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.15.4.4. Вимоги інструкцій:

— інструкції з охорони праці №107 «Для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування»;

— При проведенні газонебезпечних робіт (№ 56);

— інструкції з охорони праці за видами робіт;

— функціональні обов’язки слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування;

— інструкції з експлуатації заводів-виготовлювачів газового обладнання;

— інструкції з експлуатації та технічного обслуговування газового обладнання;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

 

2.15.4. Вимоги безпеки під час обслуговування газового обладнання

2.15.4.1. Горючі гази та їх властивості

Газове та рідке паливо. Основні відомості про паливо. Горіння природного газу. Основні властивості газів

2.15.4.2. Системи газозабезпечення

Класифікація газопроводів та систем газозабезпечення. Основні вимоги до прокладення газопроводів.

2.15.4.3. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації газорегулюючих пунктів (далі — ГРП)

Перевірка стану і роботи устаткування ГРП, виявлення та усунення несправностей: огляд і очищення фільтра; перевірка ходу та щільності закриття засувок і запобіжного клапана; перевірка щільності всіх з’єднань і арматури; змащування тертьових частин, перенабивання сальників; продування імпульсних трубок контрольно-вимірювальних приладів, запірно-запобіжного клапана і регулятора тиску; перевірка щільності закриття клапана, регулятора; перевірка настройки клапанів; перевірка справності контрольно-вимірювальних приладів; переведення обладнання ГРП з основної лінії на обвідну («байпас») і в зворотному порядку. Несправності обладнання, способи їх виявлення та усунення.

2.15.4.4. Безпечна експлуатація та обслуговування допоміжних системи і устаткування ГРС. Системи зв’язку і телемеханіки. Система імпульсного газу. Електрообладнання, захист від блискавки і статичної електрики. Опалення і вентиляція. Електрохімічний захист від корозії.

2.15.4.5. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту газового обладнання. Ремонт і обслуговування запобіжників, перекривної та регулюючої арматури. Технічне обслуговування, усунення несправностей та регулювання перекривної арматури і запобіжних клапанів. Розбирання засувок, заміна спрацьованих деталей, ущільнюючих кілець тощо.

Вимоги безпеки під час ремонтно-технічного обслуговування газового обладнання у процесі експлуатації: промивання, протирання, змащування частин і набивання мастилом сальників перекривної арматури; фарбування корпусу, випробування та регулювання на заданий тиск запобіжних клапанів; фарбування зовнішньої поверхні трубопроводів, обладнання, арматури і систем; усунення витоків газу і рідин у перекривній арматурі пиловловлювачів; частковий ремонт і фарбування фундаментів, загороджень тощо. Підготування газового обладнання до планово-попереджувального ремонту, виведення газового обладнання у ремонт, пуск газового обладнання у роботу після ремонту. Вимоги безпеки під час виконання планово-попереджувального ремонту: огляд і ремонт сальникових ущільнень та фланцевих з’єднань; заміна в арматурі літнього мастила на зимове; заміна мастила у редукторах кранів; перевірка герметичності з’єднувальних ліній і перекривної арматури; перевірка і налагоджування систем підігрівання газу, опалення і вентиляції; перевірка герметичності одарізаційної установки; перевірка герметичності метанольної установки.

Вимоги безпеки під час експлуатації газового обладнання. Вимоги безпеки під час роботи з одорантами та метанолом.

2.15.4.6. Вимоги безпеки під час виконання робіт на металообробних верстатах, з інструментами та пристроями.

Вимоги безпеки під час роботи на металообробних верстатах та на верстаках.

Вимоги безпеки до абразивного інструмента та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Інструменти та пристосування: вимірювальний інструмент, інструмент для свердління і зенкерування, для нарізання різьби, для різання металу, для опливання і шліфування, для розмітки. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до пневматичного інструмента та до виконання робіт із його застосуванням.

2.15.4.7. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском

Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском.
Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (акумулятори газу, продувальні ємності, адсорбери, сепаратори, фільтри, вологомасловідділювачі тощо).

Арматура, контрольно-вимірювальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини.

Опосвідчення та експлуатація балонів.

2.15.5. Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

2.15.5.1. Газонебезпечні роботи

Перелік робіт, які відносяться до газонебезпечних робіт. Газонебезпечні роботи, які виконуються за нарядом-допуском, із записом у журналі та аварійні роботи.

Допуск до проведення газонебезпечних робіт. Обов’язки керівників та виконавців робіт. Підготовчі роботи. Підготовка об’єкту до проведення газонебезпечних робіт. Основні небезпечні виробничі чинники під час проведення газонебезпечних робіт. Контроль повітря робочої зони: періодичність та прилади вимірювання; умови, за якими дозволяється виконання газонебезпечних робіт. Підготовка зони газонебезпечної роботи для безпечного та зручного її виконання. Встановлення знаків безпеки, плакатів тощо. Дії із забезпечення безпеки на перекривній арматурі, зворотних клапанах тощо. Забезпечення засобами пожежегасіння. Перевірка наявності і справності всіх засобів індивідуального захисту, інструментів, пристроїв.

Проведення газонебезпечних робіт. Вимоги до особистого складу бригади. Застосування інструментів та пристроїв, які б унеможливлювали іскроутворення.

Проведення газонебезпечних робіт без зниження тиску газу. Вимоги до освітлення робочих місць під час виконання газонебезпечних робіт.

Додаткові заходи безпеки під час виконання робіт у середині ємностей, у колодязях, тунелях, каналізаційних мережах.

Вимоги безпеки після завершення газонебезпечних робіт.

2.15.5.2. Вогневі роботи

Перелік виробничих операцій, які відносяться до вогневих робіт. Планові та аварійні вогневі роботи. Небезпечні чинники під час проведення вогневих робіт. Інструкції згідно з якими проводяться вогневі роботи. Вимоги до персоналу, який допускається до проведення вогневих робіт.

Організація вогневих робіт. Наряд-допуск на проведення вогневих робіт. Плани організації робіт. Відповідальний за проведення вогневої роботи. Порядок виконання комплексних вогневих робіт.

Підготовчі роботи: створення умов на проведення вогневих робіт, дії із забезпечення безпеки на перекривній арматурі, зворотних клапанах тощо, комплектація засобами пожежегасіння, встановлення відповідних знаків безпеки, плакатів тощо. Підготовка газового обладнання до вогневих робіт. Підготовка підземних газопроводів до вогневих робіт.
Умови початку виконання вогневих робіт. Причини, що можуть викликати необхідність негайного припинення робіт та умови відновлення вогневих робіт.

Проведення вогневих робіт на об’єктах транспорту газу. Додаткові вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт: на посудинах, що працюють під тиском, у середині ємностей та колодязів тощо.

Завершальні роботи. Витіснення повітря. Випробування. Оформлення виконавчої документації.
2.15.6. Дії слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.15.6.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

2.15.6.2 Дії слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування у разі виникнення аварійних ситуацій:

— розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу (руйнування газопроводу, обладнання, посудин; виникнення тріщин; корозійні пошкодження; розгерметизація з’єднань тощо);

— розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу (руйнування газопроводу, обладнання, посудин; корозійні пошкодження тощо);

— розгерметизація низької сторони за межами території ;

— порушення технологічного режиму подачі газу і повне припинення його подачі споживачам через гідроутворення, попадання рідини в технологічні трубопроводи та обладнання;

— відмова в роботі пункту редукування газу;

— ураження ГРС блискавкою, що призвело до спалаху газу на свічці;

— навмисні дії сторонніх осіб, що призвели до розгерметизації газопроводу та обладнання.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *