Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

1. Загальні теми програм спеціального навчання з питань охорони праці

1.1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1.1.1 Поняття охорони праці. Призначення охорони праці — захист людини від травм і захворювань, які виникають у процесі виконання роботи. Основні принципи державної політики у галузі охорони праці. Законодавство з охорони праці, яке складається із: Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та інших нормативно-правових актів.

1.1.2 Гарантії прав громадян на охорону праці

Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Інформування працівників про умови праці на робочому місті. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Заборона на складання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров’я.

1.1.3 Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві
Право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. Право працівника розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство з охорони праці. Право працівника на переведення на полегшену роботу за медичним висновком про стан його здоров’я.

1.1.4 Нещасні випадки, профзахворювання та аварії

Загальні відомості про виробничий травматизм та професійні захворювання. Основні причини нещасних випадків. Види професійних захворювань та їх причини. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні шляхи зниження виробничого травматизму.

1.1.5 Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань

Завдання страхування від нещасного випадку. Основні принципи страхування. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Профілактика нещасних випадків. Права та обов’язки застрахованого.

1.1.6 Обов’язки працівника з питань охорони праці

Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці. Вивчення вимог охорони праці, що стосуються професійної діяльності працівника. Виконання вимог нормативних актів з охорони праці при застосуванні засобів виробництва. Використання у роботі засобів індивідуального та колективного захисту. Додержання зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Проходження попередніх і періодичних медичних оглядів, співробітництво з власником у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці.

1.1.7 Навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці

Основні вимоги нормативних актів з питань навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі. Порядок і терміни проведення навчання та перевірки знань. Порядок допуску до самостійної роботи. Інструктажі з питань охорони праці: види, порядок та терміни їх проведення. Стажування працівників на робочому місці.

1.1.8 Відповідальність робітника за порушення вимог охорони праці

Кодекс законів про працю України (у частині охорони праці) — трудова, виробнича та технологічна дисципліна. Стягнення за порушення трудової дисципліни, які передбачені Законодавством.

Суттєвість дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності. Підстави до притягнення працівників до відповідальності. Види дисциплінарних стягнень, право їхнього накладення. Накладення адміністративних стягнень у вигляді грошових штрафів. Стаття Кримінального Кодексу України про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які припустили порушення вимог правил охорони праці.

1.1.9 Законодавство про працю

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Обмеження надурочних робіт. Тривалість відпустки. Додаткові відпустки.
Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосовувати працю жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічній час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей. Граничні норми підіймання важких речей жінками.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Роботи, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх. Граничні норми підіймання важких речей неповнолітніми.

1.2. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист

1.2.1 Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.

1.2.2 Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.

1.2.3 Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

1.2.4 Вогнегасні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, кошма, їх вогнегасні властивості. Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

1.2.5 Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв’язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання. Система контролю загазованості.

1.2.6 Основні можливі причини виникнення пожеж в підрозділі та заходи щодо їх попередження.

1.2.7 Вимоги пожежної безпеки під час обслуговування обладнання та виконання зварювальних робіт.

1.2.8 Вимоги пожежної безпеки під час капітального ремонту автокрана, пожежної безпеки до утримання майданчиків.

1.2.9 Вимоги пожежної безпеки:

— до оснащення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння;

— під час зберігання транспортних засобів;

— під час заправлення транспортних засобів на автозаправних пунктах;

— під час технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

1.2.10 Вимоги пожежної безпеки під час проведення підіймальних операцій, проведення аварійно-відновлювальних робіт. Первинні засоби пожежогасіння. Порядок дій у разі пожежі.

 

1.3. Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

1.3.1 Загальні відомості

Визначення термінів: небезпечний виробничий чинник, шкідливий виробничий чинник, шкідлива речовина, гранично допустима концентрація, робоча зона, зона дихання, робоче місце, газонебезпечні роботи, газонебезпечне місце, газобезпека. Призначення та основні задачі атестації робочих місць за умовами праці. Порядок і строки проведення атестації робочих місць за умовами праці.

1.3.2 Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники.

Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на працівників ТОВ «Зірка»: природний газ, аміак, метан, озон, марганець, діоксин азоту, оксид вуглецю, сірчана кислота, пил (окис заліза), масла мінеральні нафтові, допустимі аліфатичні вуглеводні шум, вібрація, електричний струм, підвищена температура повітря, підвищена вологість повітря, перебування у нахиленому положенні, важкість праці, напруженість праці.

Вплив виробничих чинників на організм людини, можливі наслідки. Заходи щодо зниження впливу шкідливих виробничих чинників. Засоби захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників. Засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ) та засоби колективного захисту: види, призначення, порядок отримання та застосування.

1.4. Електробезпека

1.4.1. Електротравматизм. Заходи та засоби захисту від ураження електричним струмом.

Вплив електричного струму на організм людини. Особливості ураження людини електричним струмом. Чинники, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Основні види ураження електричним струмом, електричні травми, їх види. Основні причини нещасних випадків від ураження електричним струмом.

Засоби захисту працівників від ураження електричним струмом. Запобіжні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Принцип дії захисного заземлення та занулення. Понижувальні трансформатори. Основні електрозахисті засоби для роботи в електроустановках (далі — ЕУ) до 1000 В.

1.4.2. Безпечна експлуатація електрообладнання та електроінструменту.

Електродвигуни. Трансформатори. Акумуляторні батареї. Заземлювальні пристрої. Захисне відключення електрообладнання. Блокувальні пристрої. Робота з трансформаторами, перетворювачами та переносними світильниками.

Класифікація ручного електроінструменту, влаштування та правила підключення його до електромережі. Характерні несправності електроінструменту. Правила перенесення, зберігання та терміни випробування електроінструменту.

Заходи та засоби захисту від статичної електрики. Захист будівель і споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

1.4.3. Експлуатація електрообладнання у вибухонебезпечних та пожежовибухонебезпечних зонах.

Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон. Категорії та групи вибухонебезпечних сумішей повітря з газами або парою. Маркування вибухозахищеного електрообладнання.

Вимоги до електрообладнання у вибухонебезпечних та у пожежонебезпечних зонах. Застосування електричних проводів та кабелів у вибухонебезпечних зонах. Заземлення та занулення електроустановок у вибухонебезпечних зонах.

 

1.5. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди

1.5.1 Загальні відомості.

Поняття про виробничу санітарію. Санітарно-технічні вимоги до виробничих об’єктів. Влаштування та утримання виробничих і побутових приміщень.

Метеорологічні умови виробничого середовища. Вплив метеорологічних чинників на працівників.

Норми температури, вологості, швидкості руху повітря у виробничих приміщеннях. Технічні і гігієнічні заходи щодо попередження несприятливого впливу метеорологічних чинників на працівників. Контроль повітряного середовища і параметрів мікроклімату.

1.5.2 Вентиляція.

1.5.3 Виробниче освітлення.

1.5.3 Медичні огляди. Режими праці та відпочинку.

1.6. Надання першої допомоги при нещасних випадках

1.6.1 Послідовність надання долікарської допомоги потерпілому.

1.6.2 Долікарська допомога при кровотечах.

1.6.3 Прийоми реанімації.

1.6.4 Долікарська допомога при електротравмах.

1.6.5 Долікарська допомога при ударах та переломах.

1.6.6 Долікарська допомога при опіках, обмороженнях, замерзаннях.

1.6.7 Долікарська допомога при отруєнні.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *